VANHEMPAINTOIMINNAN MENTORIT RY

Säännöt

Hyväksytty PRH:ssa 29.8.2018

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vanhempaintoiminnan mentorit ry. Yhdistys toimii Suomessa vanhempaintoiminnan valtakunnallisena mentoriverkostona ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteen kokeneita vanhempaintoimijoita edistämään ja tukemaan vanhempaintoiminnan vaikuttavuutta ja kehittymistä, sekä jatkuvuutta Suomessa myös sen jälkeen, kun omat lapset ovat jo kasvaneet aikuisiksi ja luontainen osallistumismahdollisuus päiväkodin, koulun, tms. vanhempaintoimintaan on päättynyt tai päättymässä.

Mentoriverkoston tarkoituksena on olla osaava, arvostettu ja kokenut vanhempaintoiminnan asiantuntijaverkosto, joka tukee ja neuvoo kokemattomampia tahoja toiminnassa ja sen vaikuttavuudessa. Tarkoituksena on siirtää kokeneemmilta vanhempaintoimijoilta tietoa ja kokemukseen perustuvaa osaamista uusille toimijoille. Myös niin kutsuttua hiljaista tietoa. Verkoston tarkoituksena on olla valmentaja ja kannustaja, sekä jatkuvuuden turvaaja.

Yhdistys tukee mentoritoiminnalla paikallista ja alueellista toimintaa, sekä vaikuttaa ja ottaa kantaa hyvän yhteistyön kehittämiseksi yli järjestö- ja maantieteellisten rajojen. Yhdistys vahvistaa vanhempien ja vanhempainyhdistysten toimintaedellytyksiä ja tekee yhteistyötä lasten kasvuympäristöön vaikuttamisessa. Se edistää kasvatuskumppanuutta, yhteisöllisyyttä ja lasten hyvinvointia sekä vanhempien, perheiden ja isovanhempien mielipiteiden esiin tulemista koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • tukee valtakunnallisen vanhempaintoiminnan kattojärjestön toimintaa pyrkien hyvään yhteistyöhön asioiden edistämisessä ja resurssien hyödyntämisessä
 • toimii yhteistyössä perheiden ja huoltajien, lasten ja nuorten sekä hyvän vanhemmuuden ja isovanhemmuuden hyväksi toimivien muiden tahojen kanssa
 • viestii perheeseen ja vanhemmuuteen sekä vanhempaintoimintaan liittyvistä asioista
 • järjestää tapaamisia, keskustelu- ja mentorointi-tilaisuuksia
 • seuraa kunnallista päätöksentekoa ja osallistuu lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen toiminta-alueellaan.
 • pitää yhteyksiä viranomaisiin ja kunnallisiin päättäjiin
 • tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi

Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Kaikilla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen kokouksissa on varsinaisilla jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä kullakin yksi (1) ääni. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Toiminnan rahoittaminen

Yhdistys voi rahoittaa toimintaansa julkisilla avustuksilla, keräämällä jäsenmaksuja sekä järjestämällä asianmukaisen luvan saatuaan huvi- ym. vastaavia tapahtumia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

6. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Jäsenmaksu on maksettava hallituksen määräämänä aikana.

7. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-10 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Vuosikokous valitsee puheenjohtajan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen hallitus voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia ja jaostoja, jotka ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen siihen määräämän muun toimihenkilön kanssa.

9. Tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on 1.1.–31.12. Tilinpäätös ja vuosikertomus tulee viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta antaa toiminnantarkastajille/tilintarkastajille tarkastettavaksi. Heidän tulee hyvissä ajoin kuitenkin vähintään 2 viikkoa ennen vuosikokousta antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamistaan yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksista.

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä kullakin yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti tai sähköpostilla kullekin jäsenelle jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus sen katsoo aiheelliseksi tai vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää.

Yhdistyksen kokous tai hallitus voi päättää, että yhdistyksen kokousta voi seurata myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Tästä on mainittava kokouskutsussa. Jäsen voi tällöin käyttää puheoikeutta. Äänioikeutta käytetään vain paikan päällä kokouksessa.

12. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.